Season 2018/2019

National Theater, Brno

DON CARLOS (G. Verdi)

Filippo II: Federico Sacchi

Conductor: Jaroslav Kyzlink, Ondrej Olos
Director: Martin Glaser
Set Design: Pavel Borák
Costume Design: Markéta Sládečková
Lighting Design: Martin Špetlík

“Sacchi’s Filippo II carries a dramatic accent. The dreadful expression of the absolutist ruler alternates to the helplessness that, in his powerful voice, displays in a very touching way”

Scene and Aria: “Ella giammai m’amò”

Duett Rodrigo Filippo II

Photo credits: Petr Neubert

Reviews

“The royal charisma of Federico Sacchi was as strong as his inner struggle. Displaying the king’s sadness, solitude and powerlessness Sacchi performed at his best”
(
Královsky majestátní aura Federica Sacchiho byla stejně silná, jako jeho nešťastné prozření a smutek z osamění a bezmoci. Právě tady se Sacchio herecky manifestoval plné šíři)

http://www.mestohudby.cz/public…/kritika/brnensky-don-carlos

Glaser (stage director) is mostly interested in the role played by the King in the history of the world, as we know that revolution does not lead to good results. As a matter of fact, what is essential for humanity happens less spectacularly in everyday’s life and within ourselves. Federico Sacchi is like Filip II. He consistently avoids gestures or useless moves and yet he manages to describe situations and relationships. He’s no tyrant, on the contrary, he is a ruler troubled by an entire world spinning around him and by his own feelings and doubts. More specifically the lack of love in his life. Sacchi expressed it all with a sonorous voice, a humble attitude, and often a stared gaze. In the scene with the Great Inquisitor, Sacchi’s speech is the most striking as he wisely deals with the brutal Catholic power sprawling down the stage”.
(Glasera víc než oni a jejich revolta zajímá král a jeho zodpovědnost za chod světa – prostě už víme, že revoluce nevedou k dobrým výsledkům, to podstatné pro lidstvo se děje méně okázale v běžném životě a v nás samých. Federico Sacchi se jako Filip II. důsledně vyhnul gestům a pohybům, natož aby popisně vyhrával situace a vztahy. Žádný tyran, naopak vládce trápený vším a všemi kolem sebe a především vlastními pocity a pochybnostmi. A nedostatkem lásky. Sacchi to vyjadřoval jen sonorním hlasem, pokorným postojem a často k zemi upřenými pohledy. Ve scéně s Velkým inkvizitorem vizuálně i hlasově hřmotného Ondreje Mráze je Sacchiho projev nejnápadnější, vůči hrubiánské katolické moci hřímající shůry jevištní konstrukce jedná vlastně moudře..)

https://eurozpravy.cz/kultura/divadlo/248066-nadcasove-klasika-v-brne-don-carlos-v-podani-narodniho-divadla-je-neopakovatelny-zazitek/?fbclid=IwAR2utrkl-ODIZ1g-z4exjlpAvQx3IQ5f6MLGaDmlRyJCOyZ7-mAbt-EMXO

“King Philip II was sung at the premiere by Federico Sacchi, a habitual guest in Italian Opera Houses as well as in Paris. His bass has a dramatic accent. The dreadful expression of the absolutist ruler alternates to the helplessness that, in his powerful voice, displays in a very touching way.”
(Krále Filipa II. interpretoval na premiéře Federico Sacchi, známý z operních domu Itálie, ale také třeba z Paříže. Jeho basový tembr má dramatický náboj. Hrozivý výraz absolutistického vladaře dokáže vystřídat s bezradností, která v mohutném hlase vychází zvlášť dramaticky.)

https://eurozpravy.cz/kultura/divadlo/248066-nadcasove-klasika-v-brne-don-carlos-v-podani-narodniho-divadla-je-neopakovatelny-zazitek/?fbclid=IwAR2utrkl-ODIZ1g-z4exjlpAvQx3IQ5f6MLGaDmlRyJCOyZ7-mAbt-EMXO

Federico Sacchi’s performance fulfill the expectations with both acting and singing. His lordly bass and focused acting display a self-confident king who relinquishes ecclesiastical hegemony and deals with inner struggles”
(Filip II. je v podání Federica Sacchi kompaktní postavou po stránce herecké i pěvecké. Jeho zrnitý bas a soustředěný herecký výkon představuje sebevědomého krále, který však ustupuje církevní hegemonii a také ve svých osobních rysech podléhá nevyrovnanosti a nejistotě)

https://www.casopisharmonie.cz/kritiky/petiaktovy-don-carlos-v-janackove-divadle.html?fbclid=IwAR3VKOs7CiC6xaBeM_6DrBVwuuPztlaMx5DJqwvfa6buCb3eEvczHGZ0NQk